Urząd Miasta Kobyłka MOK | ONLIN Facebook  Mapa strony Biuletyn informacji Publicznej

RODO

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy przygotowaną przez nas informację o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywać będziemy „RODO”.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka, zwany dalej „MOK”. W sprawach związanych
z administrowaniem danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres MOK.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W MOK

W MOK został wyznaczony przez Dyrektora Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, która dba o to żeby dane osobowe przetwarzane były w zgodzie z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Honorata Przybyła

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Tadeusz Zawistowski

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres MOK.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, NA, JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY JE PRZEHOWYWAĆ?

MOK, jako administrator danych przetwarza dane osobowe w wielu obszarach swojej działalności.

Państwa dane (w tym dane rodziców/opiekunów prawnych) oraz dane Państwa podopiecznych (dane osób uczęszczających na zajęcia), mogą być przetwarzane przez MOK w następujących celach: 

 1. W celach kulturalnych, prowadzenia działalności dydaktycznej tj. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

MOK może przetwarzać dane osobowe na podstawie następujących przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia
  24 września 2009 r. z późniejszymi zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240 

 • Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce nadanego Uchwałą
  Nr XXI/208/12 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 października 2012 r.
 • Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury wprowadzony Zarządzenia Nr 8/MOK/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
  z dnia 26 czerwca 2019 r.
 1. W celach wykorzystywania wizerunku Państwa i Państwa podopiecznych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 1. W celach związanych z promocją działań MOK poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach naszych podopiecznych, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których podopieczni brali udział (np. konkursy, zawody sportowe, uroczystości)(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit e RODO) – „wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym”.
 2. W celach związanych z wykonaniem umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia, której stroną są uczestnicy zajęć lub ich podopieczni (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „umowa”.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa, Państwa podopiecznych i pracowników oraz ochrony mienia MOK tj. monitoring wizyjny (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym w celach kulturalnych i dydaktycznych, dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności kulturalnej, dydaktycznej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej zawartej umowy dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy tj. do czasu jej wygaśnięcia a następnie przez okres niezbędny do ich przetwarzania w celach podatkowych.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.
 • W przypadku danych dotyczących monitoringu wizyjnego, nie dłużej niż przez okres 14 dni od daty utrwalenia nagrania, chyba, że toczy się postepowanie sądowe lub inne a nagranie jest dowodem w sprawie – w takim przypadku dane przetwarzamy do momentu zakończenia postępowania i wydania prawomocnego wyroku w sprawie lub przekazania nagrania organowi właściwemu w sprawie toczącego się postepowania.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE

Dane osobowe mogą być przekazane tzw. stronom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem) oraz na podstawie tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. prawnej, realizacji usług prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, obsługi informatycznej, realizacji usług serwisowych (systemów informatycznych) itp.).

Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
w zakresie usługi „Facebook”, która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany poprzez zawarcie umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne.

JAKIE SĄ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych (w przypadkach przewidzianych prawem tj. art. 15 – 22 RODO) np.:
 1. W przypadku, gdy dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym macie Państwo prawo do ich sprostowania.
 2. W przypadku, gdy administrator nie posiada podstawy prawnej przetwarzania lub ustał cel przetwarzania określony przy ich zbieraniu przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych a w dalszej kolejności ich usunięcia.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w przypadku, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest przepis prawa, interes publiczny lub umowa jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania działań określonych w przepisach prawa, umowie (np. wydania określonej decyzji, zapisania dziecka na zajęcia, przyjęcia wniosku, itp.

Podanie danych w przypadku, gdy ich podstawą prawną przetwarzania jest zgoda jest dobrowolne. Zgoda może być również wycofana w dowolnym czasie (np. poprzez złożenie pisma w sekretariacie MOK lub wysłanie emaila z taką informacją na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych).

1 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dorosły

2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023r.

Kasa czynna:
pon-śr : 15:00 -20:00
wt-czw : 12:00 - 20:00
pt : 10:00 - 18:00

Sekretariat czynny:
pon - pt : 08:00 - 16:00

Godziny otwarcia MOK:
pon. - pt. 08.00 - 22.00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela : nieczynne